top of page

ABOUT US

INTERHOME GROUP
-ปี2542 หจก.นครสรรรค์อินเตอร์โฮม (รับเหมาก่อสร้าง)
-ปี2546 โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ
-ปี2548 บจก.อินเตอร์โฮมพรอพเพอร์ตี้ (ศูนย์รับสร้งบ้าน)
-ปี2549 โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ สาขาลาดยาว
-ปี2556 บจก.อินเตอร์โฮมวัสดุ (จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง)  
-ปี2557 บจก.อินเตอร์โฮมคอนกรีต (โรงงานคอนกรีตPrecast)

ประวัติศูนย์รับสร้างบ้านอินเตอร์โฮม
กฤษฐ์หิรัญ เลิศอุฤทธิ์ภักดี - ผู้ก่อตั้งศูนย์รับสร้างบ้านอินเตอร์โฮม

กฤษฐ์หิรัญ  เลิศอุฤทธิ์ภักดี

Krithiran  Lersauritpakdee


About 
กฤษฐ์หิรัญ  เลิศอุฤทธิ์ภักดี
สถาปนิก /กรรมการผู้จัดการ
บจก.อินเตอร์โฮมพรอพเพอร์ตี้
Interhomeproperty co.,ltd.
การศึกษา :
-ปวช.-ปวส.เทคนิคนครสวรรค์ (ปี2540)
-ปริญญาตรี สถาปัตยกรรม ม.ราชภัฎจันทรเกษม (ปี2543)
-ปริญญาโท รัฐศาสตร์ รามคำแหง (ปี2552)

รางวัลธุรกิจ :
-องค์กรแห่งการพัฒนาฯ กระทรวงอุตสาหกรรม ปี2558
-TOP100 รับเหมาก่อสร้าง-Builk.com (ปี2561)
-TOP5 SME ต้นแบบกระทรวงพาณิชย์   (ปี2560)
-ผู้บริหารองค์กรธรรมาภิบาล DBD (ปี2561)
-รับรางวัลเชิดชูเกียรติเมืองเป็นมิตรของคนสูงวัย กระทรวง พม.(ปี2561)

ด้านสังคม:
-นายกสโมสรไลออนส์เมืองพระบางนครสวรรค์   (ปี 2552-53)
-รองประธานจัดงานประเพณีฯ (ตรุษจีนปี 2558-59)
-ประธานกลุ่ม ภาคเหนือตอนล่าง สมาพันธ์SME ไทย (ปี 2560-61)

Get in Touch
bottom of page